Results
2019 World Police - Bowling - Unisex - Doubles - 18+ - Open Division

Team  S1   Place   Result 
LIN, JiaLin & YU, Zhi xiang 2042 1 2042
SHENG, ZHAO & SONGKAI, LIU 2014 2 2014
KA HO, LEE & WONG, CHUN KIT 2004 3 2004